Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORBERIGT.

naars van waaren, om 'er veel van te durven zeggen, ten anderen, — dat min driftige Geeftelyken, welke de moeite namen van zelf te onderzoeken, 'erj dat kwaad niet in vonden,'t welk men hun'er wel in afgefchetft bad, en dus niet konde befluiten, om de waereld door fchelden en raazen, te tragten van een onfchuldig vermaak te berooven, (en dat enkel om den vroomen te fpelen,) en eindelyk, dat de grootlte bullebakken ziende dat men op hunne verouderde verdoemfpreuken en booze uitvaringen'geen of weinig acht floeg, de lult is vergaan, om zig verder tegen eene verlichte en beter wetende waereld aantekanten.

Dog het zy hier mede zo het wil, dit is ten minde zeker , dat het Kaartfpel in onze leeftyd, zo zeer geliefd en algemeen geworden is als ooit, en het men regt, eene der eerfte plaatfen onder de Nationaale Speelen toekomt; immers in alle Gezelfchappcn, van het Hof af, tot de ordinaire byeenkomlten der Burgers , word het zelve met yver beoeffend, — en niet alleen by de Mans, maar zelfs de fchoone Sexe, (die dog altoos eene fyne fmaak toont, :it haare verkiezingen) vind

'er

Sluiten