Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2°4 )

Nafchrift. Na het affchrijven deezer Brief, komt mij eene beöordeeling van het werkje van faust, door salzmann in handen, en daar ik niet twijffele, of het zal u aangenaam zijn, het oordeel van een man , wiens uitmuntende Schriften, ook betreffende de opvoeding , met zoo veel genoegen door onze Landgenooten geleezen worden , weegeus het werkje van den Heer faust te verneemen, zoo haaste ik mij u den voornaamen inhoud van zijne Paedagogifches Bedenken meede te dee}en.

„ Na zijne vreugde op het leevendigfte desweegens betuigd te hebben , dat 'er eens een man te voorfchijn treed , die een der hoofdbronnen der menfchelijke ellende ontdekt, en het middel aan de hand geeft, om die met geringe moeite te verftoppen, zoo gaat hij voort met den korten inhoud der verhandeling van den Heer faust op te geeven, hij agt zich daar de opvoeding zijne hoofdbeezighcidis, verpligt zijn gevoelen des weegens aan den dag te leggen. "

„ Al waren , zegt hij , de aanmerkingen van den Schrijver onwaar, al waaren zijne voorflagen onuitvoerlijk •> dan nog blijven zij altoos van het grootst aanbelang, daar zij den invloed van een bij genoegzaam alle Europifche volken ingevoerd kleedings-ftuk behelzen."

„ Het was feederd lang alleen aan de Snijders, Galanterie -kraamers en Frifeurs overgelaaten, om weegens eene zaak van 300 veel aanbelang, als de kleeding op ons lighaamlijk en zeedelijk welzijn is, te beflisfen ; niemand betwistte hen dit regt, het grootfte getal van Godgeleerden Wijsgeeren en Genees-

Sluiten