Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ss, als van de gröndheginzels der Staatsregeling zejV, ve zal gebleeken zijn, dat waarlijk de wil en

meening van de wettige meerderheid dar Bataaffche

Natie zij, dat 'er voortaan onder haar geene Na,, tionale Godsdienst meer aanwezig zij, en dat de „ Fondfen en Goederen, tot deszelfs onderhoud ,, we'eer beftemd , door den Staat naar zich geno-

men, en tot geheel andere dan Godsdienftige ein-

dens gebruikt moeten worden. Op dea 3 October 1800. hebben deGecommitteerd:n uit de Sijnodale Kerkvergadering in het voormalig Gewest Stad en Lande, bij Requeste verzoek gedaan , ten zeiven einde, als door de Gemagtigden der Nederduitfche Hervormde Gemeente te Dordrecht gefchied is.

Op den 13 October 1800. hebben de Gemagtigden uit de Npderduitfcbé Hervormde Gemeentens te Dordrecht en andere Plaatfen een nader Request aan deeze Vergadering geprsfenteert, contineerende hunne confideratiën op de antidotale Requesten van eenhge ftemgerecbtigde Burgers , als mede van Gepommitteer lens van de Róo.nsch Catholijke Gemeenten in de Lciiweiiflraat en op Stèijgef te Rotterdam ; en voorts , na nogmaals aan de attentie deezer Vergadering te hebben amhevoolm derzelver gepraefen. teerde Requesten om bij het genot der gemeldeGeesteliike Goederen en Fondfen te mogen worden gemamtineert; verzoeken'e, dat op gezegde confideratiën , in het beoordeelen der voornoemde antidotale Requesten, aodanig asquitabel reguard moge worden

Sluiten