is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbericht, historiesch verhaal, en echte stukken van de burgerverschillen te Campen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$0

Voorbericht, cn Hisioriesch verhaal

den rechten man aangetroffen hadden, om zynen pligt, ten opzigt derftedelyke regeering betrekkelyk de handhaving der rust, en algemeene veiligheid, en tevens zyne orders tot het gehoorzamen van het pro. -vintiaal boven het ftedelyk Bewind te kennen, en te bntragten , bleef twee dagen lang onwrikbaar den middelweg houden tusfehen een overheerfchend militair beftier, en ene laffe toegevendheid voor een ftedelyk bewind, het welk geen gezag boven zig erkende. Voorzigtiglyk gevorderd hebbende, dat de Municipaliteit hare begeerte fchriftelyk wilde voorilellen, en dit op gelyke wyze beantwoord hebbende, gaf hy van het een en ander terftond kennis aan den generaal major van Güericke, die zig te Nyme. gen bevond, en hield dus de zaken in haar geheel, om gereed te zyn tot het behoorlyk ontvangen, en veilig in de ftad brengen der commisfie van de Landfchap, indien zy goedvinden mogt herwaarts te komen; als wel begrypende, dat de Municipaliteit nu voor de derdemaal aanftalte maakte, om zulks gewapenderhand te verhinderen. Dog zy, thans be. broedende, dat dit haar, door de gepaste fchikkingen van den commandant, ondoenlyk worden zoude, als welke ook niet dulden wilde, dat 'er burgerwagten buiten de ftad nevens, of vóór de zyne°gefteld wierden, zond aan de commisfie, na hei befluit der nationaale Vergadering te Zwolle byeengekomen, enen. brief met kennisgeving, dat zy dezelve niet in de ftad zoude toelaten, met bedreiging van heilloze gevolgen, die zy zeide voor hare verantwoording te zullen zyn , indien zy hare overkomst niet te min waagde. En, zig hier op niet genoeg verlatende, bekroop haar nog de vrees, dat de commisfie inmiddels naderen zoude, zo geweldig, dat zy het nu waagde,

om