Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wer de BargerreijWillèn tè Campm

Har afzonderlyk met ja of neen ts beantwoorden » en da verkiaaring, onderaan geplaatst, met zyn.naatö, of ge*öon merk, door een bekend Burger, die fchryven kartj bekragtigd, te onderteekenen, zullende de ftembrief op Bör$ea den 21. Juli 1797. namens de Commisfie wederom wdtderi afgehaald:

t

Oordeelt gy, dat tot het ftemregt vërëischi word dé óftderteekening der verklaaring, en belofte, die in de vies Wyksvergaderingen daar toe gevorderd is?

Antwoord. II;

Oordeelt gy, dat het ftemregt verbonden is aan het lid' siaatfchap der Wyksvergaderingen?

Antwoordt

III.

Oordeelt gy, dat het ftedelyk Regeeringsreglerneüt, op den 2. Mei 1795. vastgefteld , naderhand wettig is afge-

fchafc ?

Antwoord.

IV. . Oordeelt gy, dat de tegenwoordige Leden van de Municipaliteit, en van het C;.mmitté van algemeen welzyn, en toezigt wettig verkozen zyn?

Antwoord.

Ik Ondergeteekende verklaare, de bovenitaaDde vraagcfl te hebben beantwoord, zo als nevens ieder van dezelve gefchreven ftaat.

Wyders verklaare ik, voor wettig te houden alleen Zodanige Regeeringsvorm, welke gegrond is op de Oppörmagc des Volks, en diensvolgens voor onwettig, en daar mede ftrydende alle eiflyke Ampten , en Waardigheden 5 2ynd' Bb 2 m

Sluiten