Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

390 Historiesch Verhaal en echte Stukken

tot het onderteekenen dezer verkiaaring door geenetlele giften, beloften, of bedreigingen gedwongen , of over. reed.

Ten blyke van echt-lteid geteekend door een der Leden van voornoemd» Commisfie.

No. 103.

Ut Commisfie uit de Nationaale Vergadering, reprefenteerende het Folk van Nederland, ter vereffening der Burgerverfchilien te Campen aan dt Municipaliteit dier Stad.

SlZDZBURCEBS!

Daar wy in Uiieder antwoord van heden morgen niet aangeroerd gevonden hebben onze uitnodiging, om van uwe zyde 4. deskundige perfonen te benoemen, om toe te zien, dat de ftembrieven niet aan anderen, dan volgens de proclamatie bevoegde, perfonen worden uitgegeeven, zo diend deze, om Ulieden als nog te exhorteeren, aan deze onze vrlendfcbappelyke intentie te voldoen.

Heil, en Broederfchap l

De Commisfie uit de Nationaals Vergadering enz.

Campen den 20. Juli 1797.

Ka.

Sluiten