Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN LEEZER;

ril

jj waardige gebeurtenis, waarin dezelve zich „ van haare beste en heuschfte zyde aan het „ oog van den aanfu houwer vertoonde. Om „ beide deeze redenen moet men derhalven „ deeze brieven geenszins aanmerken als een „ volledige gefchiedenis der franfche Staars„ omwenteling — zy zyn op deezèn leest j, ook in 't geheel niet gefchoeid — maar „ enkel als de gefchiedenis der gewaarwor„ dingen van een afzonderlyken menfchely„ ken aanfchouwer, die het geluk gehad j, heeft, om juist de fchoonfte bedryven van „ deeze groote gebeurtenis by te woonen.

„ Het zy deezen afzonderlyken man vern gund , om hier nog zyn geloofsbelydenis „ af te leggen over de netelige tydsömftandigheden , waarin wy thans leeven , en ovet de grondbeginfelen, waardoor de braa„ ve burger zich onder deeze omftandighe^ den moet laaten leiden.

„ Hy gelooft, in de eerfte plaats, dat een 9, volk eerst, gelyk als de franfche Natie

door alle mogelyke onderdrukkingen , tot ,5 het uiterlte moet gebragt zyn , vóór das * 4 ff.hsf

Sluiten