is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de staats-omwenteling in Frankryk, in brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iof5 STAATS-OMWENTELING

derlands en des menschdoms alleen was het groote denkbeeld , het welk allen bezielde, was het eenig verheeven doel, het welk allen met verëenigde krachten zochten te bereiken. Allen liepen cerhalven, even alsof zy elkander het woord hadden gegeeven, 't geen echter het geval niet was, — geenszins naar de tuchthuizen of naar de gemeene gevangenisfen , waarin misdaadigers uit hunnen ftand waren opgefiooten — neen ! maar naar de plaats , alleen vreesfelyk voor hooger rangen en nimmer voor het Gemeen, naar het bolwerk van dwingelandy , naar de bastille , alwaar, gelyk men zeer wel begreep, geen fchatten fe veroveren, maar wel wonden en dood te vinden waren; en — wie had van eenen ongeöefenden woesten hoop een heldendaad, als deeze was , kunnen verwachten? — binnen den tyd van eenige uuren was hetzelfde kasteel, dat hendrik IV. drie jaaren, de groote coNDé zes weeken lang formeel belegeren moesten, door middel van twee ftukken kanon veroverd, welke behandeld wierden van menfchen, die van de Artillerie-kunst en den wapenhandel over 't algemeen, niets meer verftonden, dan gy en ik 1 Welke goddelyke ingeeving leerde toch dit zo genoemde gepeupel eensklaps zo onbaatzuchtig, zo edelmoedig, zo regelmaatig, zo vcrftandig, zo kloekmoedig te werk gaan ? Deeze ingeeving was vooraf gegaan ; de Voorzienigheid had dezelve , in weêrwil van de menfchenvyandige dwin-

ge-