is toegevoegd aan uw favorieten.

De lachebek, in agttien vroolyke en schertsende vertoogen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4)

De goede Lezer zal Lachebek geredelyk toeftemmen , zodanig een Dienaar , niet te v.eezen, want, en dit is ten ailerduidelykireri zichtbaar, want Lf.cw bek denkt oorfprongelyk. Ook worden de oudheidbefchryvars verzogt, zig over liet voorgaande afbeeldfel n.et te beigen, wy weeten dat zy niet oorlpronge. lyk kunnen weezen, uat zy verpligt zyn anderen na te fchryven ,• doch daarom zyn zy niet te minder groot, ó wy erkennen hen gewillig voor zodanig; ondertuslchen is 'er veelerlei grootheid, deeze is groot hierin en die daarin, zo is de i oudheidkenner groot in veel te kunnen onthouden, en wat is dat niet eene heerlyke grootheid! want die veel kan onthouden , kan veel vertellen, en die veel kan vertellen, gaat door voor een wys man, en voor een wys man door te mogen gaan, is, iets heerlyks 1 ergo; veel te kunnen

onthouden is een heerlyke grootheid. -

Geen wonder daarom, dat 'er zo veelen met cie grootheid pionken. — ha! ha! ha! ha1 ha ' * 9 «

ZD I- C H T J E. o 't ooitgedonderdheeft,datali'deBergen kraakten; Zo ooit het blixemvuur heeft Stad by Stad verbrand;

Indien de winden ooit de dorre rotfen fchaakten,

En ze overvoerden naar een afgelegen land ; Zo ooit een dikke dtom van zwaare ha-

gellieenen, De gantfche Wereld om gemis en fchaê

deed weenen»

Zo