is toegevoegd aan uw favorieten.

Beredeneert constitutioneel woordenboek, waarin [...] gevonden word alles wat een burger [...] nodig heeft te weten tot verstand van zijne rechten en plichten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f64

SEC.

op aanvrage der Vergadering, of van den Voorzitter, de nodige opheldering te geven."

7-

„ Hij Z3l niet alleen naauwkeurig moeten notuleeren de genomen conclufien, met de motiven derzeive, maar ook in de notulen moeten brengen alle ftukken en poinften, weike in overweging zijn genomen, en daarvan behoorlijke melding moeten maaken, het zij door daarvan te doen eene behoorlijk en min of meer uitgebreide opgave, naar dat de zaak vereischt, of de Vergadering of derzelver Voorzitter zulks begeert."

8.

i» Bii het ftellen der Notulen, zal hij naauwkeurig melding moeten maaken van den tijd, op welken de ftukken zijn ontvangen, zoo wel als van de dagteekening, redenen, motiven, en conclufien derzelven, en in het generaal van zoodanige andere omftandigheden, als tot opheldering der zaak en tot gemak van het naargaan der Notulen kunnen ftrekken."

pr.

„ Hij zal de geëxtendeerde Notulen in de eerstvolgende ge^ vroone Vergadering overluid en duidlijk voorlezen, ten einde dezelve gerefumeerd worden, en voords, na de refumtie, dezelven terftond, behoorlijk gefolieerd, met de ftukken, daartoe beboerende, aan de caneelarij doen bezorgen, ten fine van expeditie." io.

„ Hij zal de extenfie der decreeten, die zonder refumtie genomen zijn, vóór de afzending, aan den Voorzitter ter beoordeeling overgeven."

„ Hij zal omtrent alle wetten en befluiten, \velke aan de tweede Kamer wórden gezonden, zorgvuldig in acht nemen de bepaalingen, bij de Afte van Staatsregeling vastgefteld." iz.

„ Hij zal, bij het fcheiden van elke zitting, een lijst van de decreeten, welken zonder refumtie moeten geëxpedieerd worden, aan de Commifen ter expeditie doen ter hand ftellen." 13.

„ Hij zal zorg dragen, dat alle de depêches, uit de genomen decreten voordvloeijende, ten fpoedigften worden gereed gemaakt, gecollationeerd, en, nadat dezelve door hem getekend zijn, en, voor zoo verre nodig, door den Voorzitter geparapheer.1, worden uitgegeven en verzonden, daar en zoo het behoort; latende daarvan houden behoorlijke aanteekening in een daartoe gefchikt boek."

14.

„ Hij zal zorgen, dat er eene lijst worde geformeerd van alle de decreeten, welke, na eene voorafgaande verklaaring van onverwijlde noodzaaklijkheid, zijn genomen, ten einde dezelven, van drie tot drie maanden, te doen drukken, en aan de Leden te Jfetribiiecren."

15.