Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

ie Leden dier Commisfien of andere perfoneele , welke alhier in loco worden waargenomen, daar voor hoegenaamd geen excra Vacatie of Daggelden genieten, 32.

De Commisfie der Buitenlandfche zaken zal beftaan uit zes Leden, en den tydelyken Prefident der Nationale Vergadering; edoch byaldien gemelde Prefident teffens Lid dier Commisfie mogt zyn, zal de afgegaane Prefident voor dien tyct medelid dier Comtnisfie zyn.

33-

Alle twee maanden zal een der Leden dier Commisfie uitgeloot worden, en zal door de Vergadering geftemd worden tot de ver* Iciezing van een ander Lid; de aldus inkomende zal niet weder a de eerstvolgende uitloting vallen ; blyvende het egter aan de iVergadering vry, de uitgeloteue terltond weder in deze Com. misfie te benoemen.

34-

De benoeming der Leden tot die Commisfie zal nu gefchiaden in maniere als volgt:

Dat de Prefident dezer Vergadering, met de bereids be» noemde Leden tot de Commisfie van'Conftitutie, een getal van twaalf gefchikte en bekwame Perfoonen, Leden dezer Vergadering, zal voorfiaan, waar uit de Vergadering Zes zal kiezen, om de Commisfie va» Buitenlandfche zaken uit te maken. 35-

Aan deze Commisfie zal een Secretaris worden toegevoegd, dewelke geen ftem in dezelve zal hebben.

3*-

De benoeming van deze Secretaris zal gefchieden in maniere als volgt :

Dat de aanteftellene Commisfie tot de Buitenlandfche zaken, aan de Vergadering zal voordragen: Drie bekwame en gefchikte perfonen , ten einde de Vergadering uit die drie eenen zoude kiezen. 37.

De Commisfie tot de Buitenlandfche zaken, en derzelver Secretaris zullen aangefield worden op eens Inllructie, waar na zy zich zullen hebben te gedragen.

38.

By geene der andere Commisfien, hier boven Art. 3!. tastgefteld, zal een Secretaris worden aangefield.

39.

De Commisfie tot de Binnenlandfche Correspondentie zal A 5 bt-

Sluiten