Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

danige pretenfien en fuftenuen, (eenigen en wel de

voornaamften van welke onderftellingen en asfumtien, het Uitvoerend Bewind dan ook, bij derzelver declinatoir advies, te recht doet voorkomen, ,, als geheel „ ftrijdig, zoo met de waare gefteldheid van zaaken „ omtrent den uitwendigen ftaat der Roomfche, en „ daar na der Hervormde Kerk, als met de gefchiede„ nis der Reformatie",") noch kon daar aan gedagt worden, bij de aanftelling van Commisfien, eeniglijk gedecerneerd, om „ ten gevolge van de Staatsregeling „ en de additioneele Artikelen tot dezelve, de^vereischte „ fchikkingen voor de Hervormde Gemeenten, in ons „ Vaderland, te maaken"; gelijk de Leydfche en Haagfche leden dier Commisfien, in hunne uitgegeven ftukken, den aard van derzelver qualificatie, op die wijze, opgeven.

Algemeen toch ftondt men, bij de leden van het voormalig heerfchend Kerkgenootfchap, federt de invoering der Staatsregeling, in het rechtmaatig begrip, dat de fubfidien, tot dus verre aan deszelfs Leeraaren, Hoogleeraaren en andere Kerkendienaaren, van 'slands wege, of uit andere publiecque casfen, verleend, met het verloop der drie bepaalde jaaren, moesten ophouden , en dat men, gevolglijk, bij tijds hadde omtezien naar middelen, om, uit viijwillige Contributien, eigene Fondfen, die dezelven konden vervangen, opterechten.

De Burger van alphen zelve, die, als Voorzitter , de eerfte vergadering der Gecommitteerden uit de Nederduitfche Gemeenten, op den 16 Julij des laatstvoorigen jaars opende, draagt, in zijne aanfpraak bij die gelegenheid, dit oprichten van Fondfen als een der voornaamfte pointen van deliberatie bij zijne vergadeA 3 ring

Sluiten