Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34? Ziffimeftnau's Geogr. Hifi van den Mensch,

», yendig en welvaarend is? De Buitjehen. leefden weleer alléén „ van de fappen van dieren. Het grootfte gedeelte der Tartaaren is hun in deezen gelyk, de Patagoner verkrygt zyne hooge gellalte en fterk ligchaam, alleen, door zich met vleesch te -, voeden."

Verre echter van te willen beweeren dat de mensch zich enkel jnet vleesch moet voeden, 't gene ftryden' zoude mat de gefteld* b.eid van zyne maag en ingewanden, die zich naar alle voedfels kunnen fchikken, brengt de fchryver veele voorbeelden by, zelf yan geheele volken, die of alleen visch, of raauw vleesch, of jfnek, of gekorvenen ,of ongedierten eeten, om van de walglyke fpyzen der Californiers niet te fpreeken. Laat ons by dit alles de voorbeelden voegen van het gene de behoefte tot voedfel heeft Öoen neemen, en de honger heeft doen verteeren , om te moogen befluiten datbyzondete perfoonen alle deeze fpyzen kunnen verteeren. '

Overgaande ter befchouwing van dat groot getal van dranken, 'welken wy gebruiken, zegt de Heer Z.: „ De Europeer mengt ^, dikwerf in denzelfden maaltyd, melk, gemeen water, feltzer^ water, bouillon, olie, azyn, bier, verfcheidene foorten van tf,'wynen, brandewyn, met eene menigte van groenten, vrucht

i? ten , vleesch, visch en fpeceryen in zyne maag te famen.

,, Men flaa flegts het oog op de dinés uappareil en de petits fou,, pers onzer grooten, waarby alles wat de weelde kan uitdenken

dikwerf aangebragt is, om zich te overreeden, dat onze alles

verflindende maag de fchatten, of liever de vergiften, van Eu,,'ropa,Afrika en de beide Indien niet flechts ontvangt, maarzich $ hy dat mengelmoes zelf ook wél bevindt;" en, na zeer veele voorbeelden bygebragt te hebben van dieren, die zich met alle foorten van fpyzen kunnen voeden, gaat de fchryver dus voord: 8, Maar dit alles komt niet by het gulzigfte aller weezers, den j, mensch, 'Er is geen foort van viervoetig dier, (ik fpreek hier *> "'er van eenige byzondere fchepfelen, die buitengewoon ge,, wend zyn,) dat tegen zulk een {.root en byzonder mengelmoes éi, van fpyzen kan. Deeze enkele oraftandigheid , dat de Europeer „ en een gedeelte der inwooners van Afien, zulk een onmaatig

gebruik van warme dranken maaken kunnen, zonder de minfte „ verzwakking of verflapping, toont de vaste grondflag, op welken „ de natuur van den mensch fteunt,"

' Het befluit dat de fchryver trekt, uit alles, wat hy tot hier toe over zyn onderwerp gezegd heeft, is, „ dat de mensch op den „ geheelen aardbol leeft door middel van de kracht van zyn ligt, chaam." En daar hy de reden, waarom buffon de oorzaak <Y\an dit vermogen in de ziel gefteld hebbe, betuigt niet te begry. fft^», £?ldt. ^ o°lf. aüe onderzoek deezen aangaande af; alleen

vraa«_

Sluiten