is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de VERGIFTEN. 247

munch, die in 'c jaar 1779 aan den Hoogleeraar richter fchreef, dar. het getal, zyner gelukte waarnemingen , omtrent de werkzaamheid der Belladonna tegen de dolle honds-beet, reeds 138 beliep: van deze vinden wy 'er elf omirandig by richter befchreven, die dezelve uit eene groote menigte andere uitgekipt heeft , zo omdat in deze de zekerheid van het dol zyn der honden 't grootst was, als omdat de overige in 't hoofd» zaaklyke niet van elkander verfchilden (u).

De wyze, waarop munch in het toedienen der Belladonna te werk gaat, is deze. Hy verkiest den wortel boven de andere deelen der plant, omdat hy meer kracht bezit, maakt denzelven tot poeier, en geeft hiervan, zo dra mooglyk na de belediging, eene volgens den ouderdom geregelde hoeveelheid, die om den anderen dag tot drie maaien toe herhaald wordt. Hierdoor ontftaat vootnaamlyk een zeer fterk zweet, of, indien dit niet voortkomt, eene groote zwelling van het deel en deszelfs omtrek , dat beledigd is : vooral gebeurt dit na de eerfte toediening, terwyl het na de tweede minder is, en na de derde zich niet meer vertoont: fomwylen gevoelen ook de lyders eene zekere fpanning in het gebeten deel. Indien nu deze fpanning en zwelling na het gebruik der derde

gift

(v) Z. Chirurgifshe Bibliotk. T. 5. p, 377, g?p, 55-.

Q 4