is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen rondom de waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JV BOEK, XI HOOFDSTUK. 4$*,

hout gemaakt, dat eene aangenaame reuk door de gantfche kerk verfpreid. Des avonds zagen wij eene groote procesfie, waarbij alk priesters uit de ftad en de voornaamfte inwooners in zwarte mantels tegenswoordig'waren. De vervolging-geest, dien mendeRoomschKatholijke kerk in andere landen te laste legt, fchijnt hier door den aanhoudenden omgang en handel met Noord - Amerika zeer veel verminderd te zijn. Als de hostie voorbijgaat, wordt niemand, die niet knielt, beledigd, en de vreemden worden met befcheidénheid behandeld.

Den volgenden morgen gohgen wij op de noordwaarts van-de ftad gelegene bergen wandelen, die rijk zijn aan fchoone gezigten. De wegen waren aan beiden zijden met hooge fchaduwrijke boomen bezet en niet koren-velden, boomgaardenen moes - tuinen om^ ringd. Wij konden de gantfche vlakte met het dorp Nosfa Senhora de la Luz en agter hetzelve eene rei Van bergen overzien, die het htiogfte gedeelte van het eiland uitmaaken. Aldaar is, naar het zeggen van dë inwooners, een diep cirkelvormig dal boven op eenen berg, omtrent drie uuren gaans Van de ftad. Deeze uitholling heeft meer dan twee mijleh omtreks en aart alle zijden eene zagte helling, die met fchoon gras bekleed is. De inwooners laaten 'er groote kudden fchaapen welden, die bijna gantsch wild geworden zijn; daar zijn ook veele konijnen en kwartels. In het midden is eeri meir van versch water, waarop zig ontelbaare wilde eenden onthouden. Het water is 'er" nergens boven vier Qf vijf voeten diep. Deeze uitholling, die wegens haare gedaante, Ja Caideira of de ketel, genaamd wordt, fchijnt de mond van eeneit voormaaligen brandenden berg te zijn, dat des te Vraarfchijnlijker is, omdat 'er in de Azorifche Eilan* E e 2 dtnt