Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 OF DE MENSCH BEVOEGD ZY

de handen aangaat, deeze zyn alleenelyk fpeurcn van de foort des arbeids met welken de mensch zig bezig houdt, deeze arbeid vordert, na de menigvuldigheid deszelfs, ook meenigerlei plooijingen en deezen zyn oorzaak van de verfcheidene linien der handen.

Doch dit mooge genoeg zyn van de vergeefsche en zelfs pligtverwaarloozende middelen, om het toekomftige te doorgronden; waarnaa ik nog iets van de wettige poogingen om het noodlot op te fpeuren , melden zal Wanneer wy, uit de natuur der ziele en uit de wetten, aan welke de ziel in heure verrichtingen en voorftellingen onderworpen is, befluiten, zo doen wy verder niets dan het gene de pligt eens wysgcers van ons vordert.

Daar

Mgemilnen Naturgèfchichu V. Th. f. 148 f. na dc Ho'ogd. Overzetting van den Heer Martini, welke laatfte in den 36 noot 'er nog byvoegt: Die nog liet nieuwlte, wat over dit- vak van de Pbyfifche en moreele beduiding vau byna elk deel des menfehelyken lighaams is gezegd, tot tydverdryf, leczen wil,'dien beveelen wy den Phyficalifcnen und Morallfchen JVahrfager in 3 Buchern Francf. und Leipfig, 175^ 304. f- in»vo.

Sluiten