Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MOSES. Hoofdd. XLV. 503

aangènaamé velden van Kanaan zult moeten verlaaten. — Het land Gofen, zo overeenkomllïg met Kanaans graazige valeijen, zal u cn uw gedachte, en uwe bezittingen tot eene veilige wooning vcrftrekken; gun mij alleen het genoegen, dat ik u dus nader bij mij hebbe.

Op deze wijze kan ik u mijne broeders met minder moeite en gevaaren onderhouden; want 'cr komen nog vijf jaaren van hongersnood; eer gij die zoudt doorgeftaan hebben, zoudt gij, en uw geheel geflacht, tot armoede gebragt zijn.

Stöat gij nog bedeesd? — kunt gij mijne wezenstrekken niet zien? kunt gij uit de oogen van Benjamin, die met de mijne vergelijkende, niet leczen, dat wij Rachels Zoonen zijn ? bemerkt toch hoe ik nu, zonder tolk, de aardsvaderlijke fpraak, zonder moeite gebruikc.

Och! mijne broeders! waar toe langer gczamëieid ? elk oogenblik is vooi mijnen Vader verlooren; verheugt hem, door een verhaal van mijnen luister; verkwikt dien grijsaard door de vertel ling van alle uwe zeldzaame ontmoetin gen; en fooedt ü dan, om met mijner waardtten Vader, tot mij te rug te ko men,

tot een eiland gemaakt werdt, niet ver van ' Os of Mempbis de Hoiïtad geweest, alwaar de I

li 4

zen, gij, en uwe zoonen , en uwer zoonen zoonen , uwe fchaapen , en uwe runderen , en alles wat gij hebt.

vs. 11. En ik zal U

daar onderhouden: want daar zullen nog vijl'jaaren des hongers zijn, op dat gij niet verarmt, gij, en uw huis , en alles wat gij hebt.

vs. 11. En ziet, uwe

oogen zien het , en de oogen van mijnen broeder Benjamin, dat mijn mond tot u fpreeke.

vs. 13. En boodfchapt mijnen vader alle mijne heerlijkheid in Egypten, en alles wat gij gezien hebt: cn haast u, en brengt mijnen vader her■ waards af.

I

"bebe geleegen , dan is :oning woonde.

Sluiten