is toegevoegd aan je favorieten.

Korte en zaakelyke beschouwing van de verschillende begrippen over de militaire jurisdictie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( xi8 )

zonder de plicht van een braef burger te kwetzen ? — zonder den eerbied aen dit E m i n e n t Hoofd verfchuldigd te krenken?— zoude zulk een buitenfpoorig middel gcfchikt wezen om onze hoogachting voor zulk een Aenzienlyk Perzonaedje aen den dag te leggen ? — wie zal deze vraegen durven beamen ?

Wanneer men Wel Ed. Geftr. Heer, de vereifchten naeukeurig ter toetfe brengt, uit welke Pa v lus 11.Deel,art. ix p. 182. befluit,dac de Stadthouders de bevoegdften zyn om de gefchillen te befliiïen , zal men* ftraks van de noodzaekelykheid der by gevoegde Claufule — om den Stadthoudcr eenige andere Zegsmannen toe te voegen, overreed worden. — Is het waer dat de Stadthouders in dezelfde betrekkings ft aen tot alle Provinciën ? kan de toenemende magt van deze en het verminderende gezag van geene door den Stadchouder met het zelfde onverfchillig oge worden aengezien? — kan debloeijende of kwynende ftaet van deze of geene Provincie geene relatie hebben toe den Stadchouder in de tyd ? kan een Stadchouder in cas van twisten nooit eenig belang hebben , in deze of geene party de hand boven hec hoofd te houden ? zyn niec de meefte gefehillen, welke onder het arbitrage vallen in eenen meer of minderen trap regelrechc of van eer zyden toe den Scadthouder bctrekkelyk ? Is hec niec onvermydelyk dac een Scadthouder aen hec een geweft byzonder moet

geattacheerd zyn boven hec andere? al maek-

te