Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i8)

Auguftus. Den 7 November 79. wierd hy verzogt tot Profeffor in de Godgeleerdheid te Leiden, dog hy hier te nootzakelyk zynde, wierd dat afgeflagen. De Staten van Holland en Weftvriefland hadden in den jare 1591. een Theologiefch Collegie, om jonge Kerkleeraren aan te queeken, te Leiden opgeregt. En wierd Cuchlinus tot Regent van 't zelve beroepen. Dog hy en deze Kerke bezwaarlyk daar toe verftaan konnende, is hy by provifie voor de tyd van een jaar daar aan overgegeven, en den 6 O&ober 1592. by de plegtige inweiding van dat Collegie tot die waardigheid aangeftelt. Den 10 Maart 1593. quam hy hier weer te rug in dienft, dog den z6 Febr. 159Ö. wederom op nieuw verzogt zynde tot dezelve waardigheid, gaf deze Gemeente, na veel tegenfland gedaan te hebben, hem den 27 May, op zekere conditiën over, en is hy in dezelve tot zyn dood toe gebleven. Zyn overlyden viel voor op den 3 ]uny 1606. in het feftigfte jaar zyns ouderdoms. Zyn Afbeelding is in den jare 1739. dooide Heer Gerard van Papenbroek, Oud Schepen dezer Stad, vereert aan de

Ker-

Sluiten