Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOF van GELDERLAND. 151

fchuldich weer, vuegen ivy u dair op to weten, dat wy idt alfoe gefchiet to wefen wail gekeven, dan Lodewich heeft in'vur leden tyden eyn ander- Supplicatie u aver gegeven, fich aver onfen Borchgreve hoichlick beclaegende, die wy gisteren in fynre tegenwoirdicheyt gehoirt hebben, ind nyet en heeft konnen verandwoirdcn ind hem dairomme gevenchlick doen fetten, ind onfe geleide hem gegeven der faickenhalven nyet en heeft begeert to gebruicken, Nyet to min wy en fullen hem noch nyemantz anders onrecht laittn gefchien, 'f felve wy u vur eyn guetlick antwort nyet en hebben willen verhulden; Gegeeven in onsfe Stadt Arnhem opten XXIci' dach September. Nofiro fub fecreto. Anno etc. XXV. [onder aan 't blad ftondt.j Kreynck Qq). Al verder.

Hackfort, Wy hebben uwe verantwordt ind meymnge op onfe fchriften ontfanghen, ind vtrfiaen, foe ghy dan ender anderen luyden lait, dat uwen frunden ind maeghen behoirlick bedunckt to wefen, uwe verantwordinge apenbaerlick gefcbege ok fyn wy ind onfe frunde van Raide waill foe wys ind afaren, dat wy tfngetwivelt weten, wes derhalven behoirt to gefchien, hebben u daer omme doen fchrieven, dat wy 11 nae defen Kriechshandell ind onleden ther verandtwordinge feilen vur ons ind denfelven onfen Raede, foe ghy onfe Officier ind diener zydt, ind onder nyemantz anders behoirt bericht to werden, dair wy v alsdan onfen geleyde vur gewalt, ind nyet vur des geynen wy op u to Jpreecken hebben, geven willen, kunde u dan K 4 ver-

00 In Laad© M. aan de R. K.

Sluiten