is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der algemeene geschiedenis van de agtste tot de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 Hee-endaagsciie les vn.

rijk als geheel verloren. Doch 1'choon omvangen van zoo veele onheilen, fcheen de iïandvastigheid, onverfchrokkenheid, werkzaamheid en voorzichtigheid van Francois met dubbelen luister. Hij verderkte de deden, verwoestte het platte land, beteugelde de onduimigheid zijner krijgsbenden, ontweek het gevecht en zag zijne vijanden door ziekten en gebrek aan levensmiddelen vergaan, 't Was niet zonder moeite dat Karei naar Italië te rug kwam, na de helft zijner legerbende als mede Autonio deLeijva, zijn beste i veldöverde verloren te hebben. In Pikardië noodzaakte de hertog de Gulle Nasfau het beleg van Peronne optebreeken en hij ondervond dezelfde wending van de fortuin als Karei in Italië ondervonden had. Francois ging openlijk een verbond aan met Soliman en kwam magtiger te voorIchijn dan ooit. Het tooneel des oorlogs werd overgebragt in Artois, Piedmont en Catalonië, en tic beide partijen d^den hun best om tegen elkanderen uittemunten in verwoestingen, welke enkel dienden om de ellende en rampen van 't menschdom te vermeerderen. De twisten tusfehen deze beide mededingers hielden eensklaps op door bemiddeling van twee vorstinnen. De Paus, Karei en Francois vcreenigden te Nice en de Keizer en koning gaven te Aiguemortcs eikanderen tekenen van de oprechtlle vriendfehap. 'Zij Icheencn bezield met het edeiaartigs vertrouwen: Karei, toen hij naar Gend reisde, om de

op-