is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCPIIEDENIS. 93

de zieke en nu ook reeds overleden ma- iria allemand , het meest misdaan had- tydperk. den, uit het Koningryk bande, het vonnis door den Scherprechter deed aanplakken , en hunne goederen verbeurd verklaarde. Kort daarna verzwaarde de Koning zyn bannisfement tot zes mylen van Parys , wanneer hy te Lagni , een klein fteedje aan de Marne zyn verblyf neemen moest. Deeze ftrengheid kon evenwel de Geestelykheid zo weinig affchrikken, dat zelfs de Aartsbisfchop van Aach, wiens voortreffelyke welfpreekendheid een beter onderwerp verdiende, met zyne ondergefchikte Bisfchoppen , in een ïchryven aan den Koning den Aartsbisfchop van Parys verdeedigde. Ook toonden zich de Kardinaalen rochefoucault en soubise genegen , om de zaak by te leggen , waartoe hy echter volftrekt de hand niet wilde leenen. Met dit alles wist hy tegen alle verwachting , de Koninglyke vergunning te verkrygcn, om naar Cotiflans te mogen wederkeeren. Over 't al- Het Hof gemeen fcheen het, alsöf 't zynen vrien- fchiint in den gelukt was , het Hof in deszelfs gunst g*}gu{* jegens het Parlement te doen verflaauwen. Parlement Althans eenige befluiten wegens de Sacra- teverments-weigering, door het Parlement ge- flaauwen. nomen , konden 's Konings volkomen goedkeuring niet meer wegdraagen, terwyl hy 'erop aandrong, dat zyn bevél van den 2de van Herfstmaand, 1754 om de zaak te ünooren , lliptelyk moest opgevolgd worden; waarby nog dit kwam , dat hy

de