is toegevoegd aan uw favorieten.

De vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inval der Saxers in Deventer.

DeFriezen

voegen ïich aan hunne zijde.

Nieuwe Bisdommen.

j* VADERLANDSCHE IV. Boek;

Dnder de Heiligen en Martelaars gekregen hebje, is ongerijmd.

De Saxers, zich bedienende van her afzijn ies Konings, en door Witikind, hunnen Hertog, opgehitst, liepen Friesland af, alles met moord en brand vervullende. Vervolgens door dringende, rukten zij in Deventer, pionderden de Stad, en ftaken den brand in de kerke. Zulke vijandlijkheden pleegden zij ook elders, gewijd noch ongewijd verfchoonende. Op de tijdinge van 's Konings wederkomfle, weken zij te rug, doch werden achterhaald, verflagen , op de vlucht gejaagd. Evenwel wederhieldt dit de Saxers niet, om, van tijd tot tijd, de Franken te kwellen, en tegen Karei opteftaan.

Zij wisten middel , om een gedeelte der Friezen op hunne zijde te krijgen, en dezelven te bewegen tot afval, zoo van het Frankifche gebied; als van den Christelijken Godsdienst; welks predikers ten lande uitgedreven werden. Onder dezen vindt men zekeren Ludger, die zich te Utrecht in de Godgeleerdheid geoefend , en het Euangelie, reeds omtrent zeven jaren, te Dokkum verkondigd hadt, met naame genoemd.

Onder de acht nieuwe Bisdommen, welken Koning Karei, omtrent dezen tijd oprichtte, waren ook die van Munfter en Bremen. Ludger werdt tot Bisfchop van Munfler aangefleld; Willihad, die, onlangs, het Euangelie te Dokkum gepredikt hadt, kreeg het Bisdom van Bremen: aan 't welke Karei, gelijk men wil, een gedeelte van Friesland, in 't geeffelijke, onderworpen heeft. Zeker is 't, dat de Friezen,