Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw Lied, het Vaderlands Buurpraatje. Stem 9 wie zag ooit erger Creatuur.

Wat hoor ik buurtie nu alweer? 't is Oorlog dat ons geldt",,, Met Engeland , die keer op' Door roofzugt ons bekneld , (keer, Hy raaft, hy tiert, hy fchynt wel dol, Miflchien van punfch of ponfter vol, l Hom dom dom, tierelie dom dom, ': De Staat geeft nergens om.

2. Is 't niet een fraye bontgenoot ? j Die alle Wetten fchendt, \ Vat) eer, van deugd, van trouw ontbloot Ms Ider is, bekendt, j Zyn roofzugt heeft nog pyl, nog maat,4 2en dief tot in den hoogden graat, lom dom. dom. . t Js de Engelsman rontom. * 5. Ja buurman 'k looft waarentig want,: Die fchotfe ftaart niet zoekt, \ls dat hy onfe eenhyds band, J [Waar op hy fcheld, en vloekt) /erbreeke wil, door kragt van Goud, 3f fnoo verraad , dat hy ftaag broud iom dom dom. % ïen fchelm is hy rontom. 1. Wat heeft ons dit gefpuys Cwel eer = Vis vriende maar in fchyn, £ Jeftooten op het oude zeer, i Vaar van, wy nog de Pyn, ïevoelen in ons nederland, ï klaar nu vind hy weer teegenftand. ^ lom dom dom. Dan geeven wy nergens om.

|| 5. ue heeren (buurde) van ons Stad,

fgDe Staaten van ons Land;

|r Haar goed beleid , zoo hoog gefchat, :

öi Wiens wysheid en verftand,

I^Haar trouw, en zorg, en Waakzaamhyd

1 *Doet dat wy vrolyk gaan ten ftryd ,

I Rom dom dom. ;

|.En zoeken hem rondom. j

1 fló. Me dunkt ik hoor me grootvaar nog,'

1 Die (prak van Vroeger Eeuw,

|i Hoe dat die lang beftaarte dog,

«Bevogt de Hollands Leuw/, " ,

j Maar ach! die gaf hem zulk een kneep

I Waar door hem 20 zyn Haart na fleep ,

IfeRom dom dom.

| ^Dat hy niet eens keek om

| 7. Wel buurde was het dan niet beft ,

|j,Dat men die wreev'le ftaart, j

F Weer brufde na zyn honde neft, ] l Hy is niet beeter Waardt, I Of zette hem een knip voor 't gat, f|Dan loopt hy weer zo vlug en radt, ] £om dom dom. ^ y Dat hy niet meer kvkt om. fk%. 't Sa batavieren kioek van moed, \

?faagd_ van Nephtunes nat, j Die fchelmen, het is vuyl gebroed, ij,Wel tien vaam in hun gat,

fLigt dat hun king z\n ooren krout, jj En hem dien Oorlog beroudt, i LRom dom dom tierelie, dom dom. ^ f j(Nou geeve we 'er niet meer om. 1 E Y N D B.

Sluiten