Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Nieuw

AMSTERDAMS LIED.

Op de Wys. Ik droomde Laaftraaal op een Nagt.

A/Tyn Amfterdamfe mie ik flyt, 1VA Warentig in verdriet myn tyt, lk ga ten Oorlog Varen, En Engelands vermoerde nyJ, Met kruyd en loot vervaren.

a. Hoe veel een Engels geniet, Hy gunt ons het ligt inde ogen niet, En wil ons Levend villen, Omdat wy nu het zwaar verdriet) Niet meer verdragen willen.

3. 't Gedult van onze (laat is uyt. Die daarom ook een krygs befluyt, Met wysheid hééft genomen ,

Gaat nu dat volk op roof en buyt. Hoe zal het hunbèkomen.

4. Een Batavier is ruim zogoet, Als drie van 't Engelfe Gebroet j Het kome maar tot vegten,

Onfe onverfchrokkeh Leeuwen moed , Zal dan 't gefchil beflegtert.

5. Heer Hartfink die'als Admiraal, Aan onze Vloot de grootfte praal, Door zyne Vlag moet geeven, Voertforseen onverwinlyk ftaal, Dat Londonzal doen beven.

6» Kindsbergen zal met groot vermaak, Ins Vaderlans geregtezaak, Het zy van daag of morgen,

j^Een billyke en volkomen wraak,

aGewis aan ons bezorgen.

ty 7. De Graven Bylands klyn van Geeft.

g Maar in veritant een Oorlogs Geeft,

}pZo groot als een van allen ,

S'Zyn als pkt H'eyn zo onbevreeft, 1

jsrlirvlooten aan te valler.

^ 8. Myn brave Dedel de Oorlogsheld,

^Leeft enkel op het 'Water velt,

ïjlin tart de doifte rampen,

2;Zyn zinnen zyn alleen gefteld,

|Qm ma-ar aan Boord te klampen.

Sr 9. En 't land heeft nog een groter drom,

&Van hekien die by de Oorlogs trom,

^Niet weren van verouden,

ffifMaarby dees vyands kruiden bom,

«De ruiters voet fpoor houden,

% 10. Vaar we] mary de Trommel flaat,

«Geef mij den rok van onze ftaat,

|Gy mot* in't minft niet fchroomen,

§?'k Hoop-morgen voorden dageraad,

||Aan 't lieve boord te komen.

|j 11. Voor onze waardigeoverhyd,

Wiens vaderlyk en wy& beleid, «Alle Ainfterdamme.-s eeren , |TGa ik gewillig en b-ereid, *ëHet vuur en zwaa rd braveeretj. Ü E Y N D E.

Sluiten