Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

n?ng, en de onderfcheidene gebru'kmaakiDg der vaste gewesten, op onzen A-irdbol.

Eindelijk dient nog opgemerkt te worden, da - ter bevordering van zulk eene algemeens bevolking, en gebruikmaaking van dc Aarde, veele uitgeftrekte en akelige Bosfchen * de beftendige verbüjfplaatfen van bet fcbriklijk Roofgedierte, in onderfcheidene foorten ; moesten geflecht wo-den; 't welk geen gering voordeel aan den algemeenen welftand en de vermeerdering van het menschdom toebrengt. Trouwens, welk een akelig fchouwtooneel zou 'er door den tijd uit onze Waereld worden , indien dit verfcheurend gedierte niet, van tijd* tot tijd, met deszelfs angstvallige wooningen, wierde uitgeroeid; de fchaade welke dit aan het algemeen zou toebrengen, overtreft al ras het voordeel 't welk nu uit deze verdelging

voortvloeit. ■ Een en ander gezegde is,

dunkt ons, genoeg, aangaande de Waereld ia 't algemeen, om te mogen befluiten: dat het de Flandel, Zeevaart en verdere genoemde Kunsten, hoofdzaaklijk zijn, welken de aangenaamheid in de Natuur bevorderd, en ons bekend gemaakt hebben.

Laat ons nu wat meer bijzonder , en van nabij onze aandacht bepaalen, bij 't geen op onzen Aardbol leeft en groeit , en zien of meergenoemde Kunsten niet denzelfden invloed daar op hebben.

Met

Sluiten