is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(49)'

kracht" oefent, en welker deelen naauw aanèlfnhangen — Zouten, welke'den fmaak aandoen, ert in 't water ontbindbaar zijn —— Zivavéls en Joodentijmèn, wëlkè ontvlambaar zijn, reuk geeven en in oliën worden opgelost. Halve én beek Metaalen, welke 4 bet zwaarlte in gewicht, door het vuur vloeibaar geworden zijnde, in de koude weder verharden , met eene blinkende , bolle oppervlakté.

Zie daar kortelijk het Rijk der Minerale» cmfchrfeeven.

Zoo aanmerkelijk als hét rijk der Delfftof» fen is, niet minder is ook het rijk der Plariten --- niet minder uitgebreid — verbeeldt U, mijne Lezers, dat de Onderdaanen van dit rijk een getal van 20,000 uitmaakeh en deze begrooting moet alleen befchouwd worden, als een algemeenen overflag — wie wordt ' niet door vcrbaazing weg gevoerd , wanneer hij dit getal naadenkt —— fen wie zal ons immef

het getal dér kleine voorwerpen die ons

oog öntvlugten, —- wie het getal der Zeegewasfen , die den peillooZen Oceaan verheffen j —~ bepaalen? —— wie weet of dan het getal derzelver niét nog met de helft zou moeten vermeerderd worden'! ——— En

echter , vindt gij in ieder foort — vail

den honderdjaarigen Eik ^ tot dé laagë plant, die gij met den veet vertreedt eerl D bé-