is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 50 )

bewerktuigd ligchaam, het welk groeit en léven bezit dat fapvoerende vaten , een

celwijsweeffel, dat deelen bezit, ter bereiding

zijner lappen deelen , welke met de

lucht gemeenfchap oefenen, deelen ,wel-

ke ter voordteeling ftrekken. En alles

zoo juist geordend zoo geheel na

den eenvouwdigen regel der Natuur die

de wijze Schepper alom doet doordraaien ,—— na zijne wijsheid, die alom ons in de oogen fchittert.

Het zal niet noodig zijn, dat ik, op eene meer Kruidkundige wijze, aantoone,- hoe de .Groeidoffen doorgaans in zeven verwandfchappen worden verdeeld, als zwammen, wieren , mosfen , vaarens , grasfen , palmen , planten — tot welke laatde Kruiden, heesters en boomen behooren. Nog minder zal . het noodig zijn, dat wij, de byzondere rangfchikkingen der Botanisten en inzonderheid die van den grooten Linn^eus opnoemen —— daar men dezelve allerwege vinden kan, als ook de verdeeling en omfchrijving der bijzondere deelen der Planten.

Dan, trekt het rijk der Mineraalen, het rijk der Groeidoffen onzen aandagt en ver'baa.

2ing niet minder zijn de Bewooner»

van het Dierenrijk de zulke, welke, op onzen Aardbol, het meest uitfchitteren in de werken der Natuur.

Qw