Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R Y H E I D S - L I E Dj

OP DE WIS: Wat word ons al Vreugd gegeven!

D g van vreugd is ons verfcheenen, Nochc van druk is nu verdweenen. Hoe blikfemc nu dat heider Licht ? Alle. De Aterlingen in 't gezicht. bis. 2.

Lof, en dank, zy 't Opperweezen, Eeuwig zy die naam gepreefen, O i Jraa'g'lyk is dat helder Licht? Alle. De A.Jrhngen in 't gezicht. bis.

'„ 3-

Dank zy onzen Franfebe Vrinden, Dat we ons Harten t'famen binden, Hoe (chriklyk is dat helder Licht? Alle. De Aterlingen in 't gezicht. bis.

4-

Dank ó E Iele Batavieren ! Wié gekeert met Lauwerieren, Wat fchcemert nu Jat helder Licht ? Alle. De Aterlingen in 't gezicht. bis. J.

Ed'le Vryheios d erbaar Panden, Die gedrukt door boey en banden, Vervaar'lyk is dat helder Licht? _ Alle. De Aterlingen in 't gezicht. bis. 6.

Neêrlands rust door 's H .nnels zegen , Door U bloed, en deuijd verkregen, V rhaafer.d is dat helder Licht f Alle. De Aterlingen in 't gezicht. bis.

Dweep- en Heerschzucht knersfe tanden, Huychelaars bedekt mee fchanden, Bedwelmend is dat helder Licht ? Alle. De Aterlingen in 't gezicht. bis.

Dan zal weer des Hemelsch zegen, Op ons Daalen als een regen, Want den waaie Patr iot, Alle. Heeft zyn groofie vreugd in GOD, bis.

f?-

Dat de Nyd in bogten wringen, Huilr en b:aft gy Aterlingen , Rarnpffoedig is dal helder Licht? Alle. d'Arfftocra&cei) in *t gezicht. bis. 9-

Lang vcrlmaade Burgenfchaaren, Laat om t'zaam met vreugd vergaaren, Hoe lieflvk fchynt dat helder Licht? Alle. De PATRIOTTEN in 't gezicht, bis.

10.

Bato's Dochters, Jongelingen, Die dit Lied met blydfchap zingen, Hoe krachtig fchynt d?i helder Licht? Alle.' Dj Aterlingen in 't gezicht. bis. 11.

't Onnofel Kroost, die 't vcedfd fuigen, Klapt in d'Hardjes, ftaarn'lend juichen, Hoe aangenaam fchynt nu dat Licht? Alle, VryheiJs Kinderen in 't gezicht, bis.

12

Ach! hoe kan myn dit verrukken, Ku ik zie de Heerschzucht bukken , Hoe onver wagt fchynt hun dat Licht? Alle. De Aterlingen in 't gezichl, bis. 13.

Ach! dat al ons afgewecken Broeders , a's in traanen leeken , Keerd, ai keerd , ach! Broeders keerd, Alle. Gy hejt nu met fchaê geleerd. bis. 14.

Al 't verkeerd door uw bedreven,Word gulhartig Uvv vergeven, Keerd dan weêr in 's Vryheids fchoor, Alle. En blyfe met ons vry of dcod. i is.

Sluiten