Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «9 )

van onze lieven en beminden Neve, den Prince van Orange, Grave van Naffau enz. Stadhouder ende Capitein Generaal, ende die van den Rade Provmtiaal over onze Landen van Holland, Zeeland en Westfriesland, mitsgaders van de Staten van denzelven Lande, als noch wel fcherpelyk belast j bevolen en geordonneerd hebben , bevelen ende ordonneren by dezen, allen Officieren, Wethouderen, Magiftraten ende gezworene binnen en buiten de Steden van Holland en Zeeland voornoemt, mitsgaders alle Kerkmeefters , Ontfangers, ende Ingezetenen derzelver Landen, van wat nature, qualiteit ofte Conditie diezelve mogen wezen, geene uitgezonden, binnen den tyd van een maand eerstkomende, in handen van den Gecommitteerden derzelver Staten, binnen der naaste Hofftede te ftellen en te ordonneren, aanbrengen, en by patinenten ftaat over te leveren , alle die Goederen, Landen, Renten, Aftien * Crediten en Inkomften van alle Pastoryen, Kerken, Memorien, Kostoryen, Beneficiën, Proeven, Vicaryen, Getyden, ende andere Inkomften van der Kerke, mitsgaders die grote waarde en gelegentheden van dien, zonder eenige derzelver in het minste of meeste acuter te houden ofte verzwygen, het zy of iemand bruiker of bezitter zal zyn van dezelve , of kennisfe daar van zal mogen hebben, omirre al het zelfde gezien , zo wel op het onderhoud van de Predikanten, Schoolmeesters en Kerkendienaren als voren, als van den armen, en de Fabrykcn der Kerke voorzien te monen worden naar behooren , op pcene van verbeurte

Sluiten