Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

van Spanjen, of met den Hertog van Anjou, over den Vrede te handelen, daar zy zeggen, dat de oeifénine van den Gereformeerden Godsdienst, een der voornaamfte punten was, daar men tot nog toe met de wapenen in handen, naar gewagt had. OO £ het jaar 1587. weigerden de Staten ronduit, zich in onderhandeling van Vrede met den Koning van Spanjen in te laten, wyl het zoude fchynen, als of zy wanhoopten in het handhouden van den Gereformeerden Godsdienst, en fommigen agterdenken van afval van den Godsdienst zouden hebben: men zie ook de Refolutie van 1651. ter maintinering van dien Gereformeerden Godsdienst, (b)

Ook hebben Nederlands Hooge Magten, in het geven van die goederen, of liever een gedeelte van dezelven, aan de Kerk, alzins betamend, en overeenkomende met den aart dier goederen, gehandeld; want zy hebben dezelven laten blyven , Geeftelyke Goederen, gelyk zy waren, behoudende dus heilig het oogmerk der Donateuren en Testateuren, welken dezelven tot dat einde gegeven hadden, en welker Uitdrukkelyke wil was, dat dezelve Geestelyke Goed* ren zouden blyven, tegen welk ontegenzeglyk oogmerk , men zonder de uiterfte onrechtvaardigheid te begaan, niet konde handelen. En die goederen, Geestelyke Goederen blyvende,

kon-

(a) v4n Muteren, 3e deel bl. 362.

(b) Li Clerc, 2e deel bk $28 verv.

C 3

Sluiten