Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(i) yi Extraót uit het Regifter

van de Refolutien der Heeren Staaten van Zeeland.

Den 4 Oïïoher 1787.

*nY refumtie zynde gedelibereert op het Rapport den 26 April deezes jaars ter Vergadering uitgebragt over de Miffive van Praefident en Raaden van den Hoogen Raade van den 13 February te vooren, houdende een Confideratie, dat hun Edel Mogende zouden gelieven te üatueeren, dat voortaan by de interjectie van Appel of Reformatie van de Vonnillen der Steden, van welke zulks, zo wel direct aan den Hoogen Raade, als aan den Raade Provinciaal, kan gefchieden, zal moeten worden geëxprelTeerr, by welken Regter, het zy het Hof Provintiaal ofden Hogen Raad, de Succumbant zyne provocatie zal willen vervolgen, als mede op die Mittive zelve; is, op de gronden by het voorf. Rapport vervat, goedgevonden en verdaan, te Üatueeren, dat wanneer een Geappelleerde geinterefleert is, niet af tewagten de profecutie van het Appel of Reformatie van zyn Party, en mitsdien geneegen is te anticipeeren en zodanioAppel of Reformatie geinterjefteert is van Vonniflen in die Steden, van welke zo wel direct aan den Hoogen Raade als aan den Hove Provintiaal kan geprovoceert worden,het in zulken gevalle aan den Geappelleerden zal vryüaan.zyn Party Geregtelyk of Notariaal te laaten afvraagen en infinueeren, om zig binnen zeekeren te bepaalen tyd te verklaaren, voor welk Hof van Juftitie hy verkiert dat de zaak zal geinftitueert worden, en dat, geen voldoend antwoord daar op komende, de keuze zal zyn aan den Geappelleerden, voor welk Hof van Juftitie hy het gewoon middel van conürainte, te weeten het verzoeken van een Mandamenc van anticipatie, verkieft in 't werk te (tellen.

En

Sluiten