Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN WAT BEHOOREN ZY TE ZYN? 19

onze broederen, deezc gewillige en volkomene opoffering aan God en zynen Zoon Jefus Christus ? ö Hoe groote vorderingen in de deugd moesten wy reeds gemaakt, welk eene maate van Christelyke gelukzaligheid reeds genoten hebben cn nog genieten, indien wy dit alles by ondervinding kenden, indien de Christelyke feestdagen voor ons allen dat geen waren, 't welk zy voor ons bchooren te zyn!

Maar ach! voor vccle zyn deeze plegtige dagen dagen van verveeling en verdriet, omdat zy daardoor uit den gewoonen kring hunner bezigheden en gedeeltelyk ook hunner vermaaken , en dus als 't ware uit de eenigfle hoofdftof , waarin zy zich bewecgen cn lecven, verplaatst worden, en zich bezig moeten houden met zaaken, die hun vreemd, of onvcrfchillig, of zelfs' onaangenaam zyn!

Voor veelen zyn deeze, voornaamelyk ter voeding en verkwikking van den onfterflyken geest geheiligde dagen, dagen, die enkel der wellust, het zinnelyke vermaak, eene reeks van uitfpanningen, die den geest verbystcren, gewyd zyn ; dagen, op welke, uitgezonderd geduurende eenige weinige uuren, die den openbaaren GodsB s dienst

Sluiten