is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï02 DE GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS

wrikbaar vervolgen cn voleindigen van uwen Joop naar het doel inboezemen. Een blydfchap, die ons niet beter maakt, niet nader tot de volmaaktheid brengt, is geen deugdzaame, geen godsdién irige blydfchap. Wie zich in God verblydt, dc waardy zyner weldiaden befeft en haare zaligheid wcrkelyk geniet, o hoe wordt die niet van liefde en dankbaarheid aangefpoord, om zich by zynen weldoener aangenaam te maaken! Hoe onbepaald volgt cn gehoorzaamt die niet zynen wil! Hoe volkomen berust die niet in zyne Voorzienigheid ! Hoe gaarne, hoe yverig volbrengt die niet alle zyne geboden! En wie zich in jefus Christus, als zynen Heer en Koning verblydt, inziet en befeft, hoe veel hy aan hem te danken heeft, welk een' magtigen, goederticrenen Redder en Verlosfer hy aan hem heeft, hoe zalig.hy door hem geworden is: ö hoe wordt die niet in liefde en dankbaarheid ontvonkt, om zich volkomen zynen dienst toe te wyen, geheel naar zyn voorbeeld te vormen, onvermoeid en blymoedig aan de vergrooting van zyn ryk, aan de bevordering van zyn werk op aarde te arbeiden, en langs dcnzelfdcn wegnaar het doel te ftrecven, langs welken hy hetzelve bereikte! Ja, Christenen! zodanig moet uwe blydfchap over jefus Christus en zyne heilzaame verfchyning in

do