Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23^ DE MENSCHEN DENKEN VERSCHEIDE-NLYK

zen van zwakheid en van geestdryvery, dan tot bewyzen van bedrog; op den eenen tyd tot bewyzen van kwaade, zelfzoekende, heerzuchtige oogmerken, op eenen anderen tyd tot bewyzen van goede, maar onmogelyke, en deswegen verydelde onderneemingen dienen. En offchoon zy ook allen in hun gevoelen overeen ftemden, hunne overftemming zou zelfs niets bewyzen. 't Geen zy loogchenen, zou desniettemin echter waarheid kunnen zyn. Men kan langs veele uit malkanderen loopende wegen zo wel tot de zelfde dooling, als tot de zelfde waarheid komen. Maar echter hoe veel menigvuldiger en tegenftrydiger hunne gevoelens zyn, des, te zwakker moet daardoor hun gezag en hun invloed volgens ons eigen oordeel worden. Hoe veel minder zy het onder malkanderen kunnen eens worden, of zy Jefus voor eenen Geestdryver, of voor eenen Bedrieger, of voor eenen welmeenenden, maar verongelukten Wysgeer behooren te houden , des te meer moeten hunne gevoelens cn uitfpraaken wegens hem verdacht gehouden worden.

Aan den anderen kant wykt de bygeloovige, geveinsde Christen in zyn gevoelen wegens Jefus Christus niet minder van de waarheid af, of,

zo

Sluiten