Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOPENS JESUS CHRISTUS. 233

70 hy dezelve nader komt, wordt zy echter even zo onnut voor hem door de dooiende begrippen, die hy daarmede verbindt. Voor hem is Jefus niet de Christus, de Zoon des leevenden Gods, niet de van God bepaalde en gevolmagtigde Koning en Heer der menfchen, die hen door zyne leer en door zynen. geest regeeren, en tot byzonderlyk wyze, goede, vroome menfchen hervormen zou. Voor hem is Jefus niet een Leeraar der waarheid, niet een Voorbeeld van deugd, niet een Voorganger en Leidsman op den weg der braafheid en der gelukzaligheid, offchoon hy hem met den mond voor dit alles erkent. Neen, dit alles zyn zaaken, die hem niet treffen, waaraan hem weinig of niets gelegen ligt, die openlyk met zyne neigingen en lusten llryden. Hy begeert geenzins zulken Leeraar en Leidsman, die hem geheel anders zou leeren denken en leeven, dan hy tot hiertoe gedachten geleefd heeft. Hy verlangt geenzins zulken Koning en Heer, die elke zonde veroordeelt, en eiken plia;t voor heilig verklaart, en wiens gevoelen zyn gevoelen, wiens wil zyn wil, wiens gedrag het modél van het zyne behoort te zyn. Neen , voor hem is Jefus enkel een Borg en Plaatsbekleeder der menfchen, een Schuldbe taaier,, een Verzoener , een Hoogepriester , een Offer P 5 voor

Sluiten