is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienstvriend

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «S>8 )

bloed zijn voor u verbroken , en vergoten, oin te betekenen, dat hij dat lichaam en bloed aan ons fchenkt, «p dat wij het zouden aannemen.

landman. Hoe groot is de liefde van onzen Goden Vader! Alles is voor ons bij hem gereed; och dat ieder zondaar dit mogte gelooven! Uwe denkbeelden van de Sacramenten ftrooken met mijn denkbeeld over het ruim aanbod van het euangeli —* overal zie ook voor mij de liefde van mijnen God en Vader! in woord, in Sacramenten, in beiden roept hij nog zulk een ouden zondaar als ik ben! —. Mij is veel vergeven, en zoude ik niet veel lief hebben! AI waren alle deze grijze hairen tongen , alle die tongen Zouden zingen: god is liefde! halelujah!

ik. In het euangeli wordt ons de belofte van vergeving der zonden, van onze verzoening met God door jesi/s christus, verkondigd, en het zegt ons, dat God zulks doet door de Sacramenten , of gelijk de Heidelberger zegt, hij geeft ons daar door de belofte des euangeliums des te beter te verft aan, evenwel zijn 'er Leeraars, die de zondaars , welken nog niet krachtdaadig veranderd zijn , van het Heilig Avondmaal te rug houden; welke blinde menfchen zijn deze!

landman. Wij hebben voor zulken veelte bidden, dat God hun de dierbaarheid van het euangeli doe zien , ten einde zij hunnen last, als euangeli-gezanten, hier zoo gejtrouwlijk mogen uitvoeren, als de engelen in den hemel.

ik. Veele eenvouwige zielen blijven, door het beltuur van de zoodanigen, van de bron der vertroostinge.

.landman. O ja mijn vriend 1 zoo lang wij bij ons zeiven blijven ftil ftaan, en niet denken als op onze aandoeningen, op onze geftalten, zoo lang blijven wij blind voor bet euangeli; daar mede moeten we beginnen, dat moet den grond leggen van alle onze aandoeningen, van alle onze ge ftalten.

ik. Recht zoo, en uit dien hoofde moeten we in allen Opzi^te Gods bevelen gehoorzamen. Gij zijt mijne vrienden (zegt jesus) zoo gij doet, wat ik u gebiede.

landman. En dfls ook dat bevel: doet dat tot mijner gedachtenis!

ik. Gelukkig hij, die op de rechte wijze dien dood mag gedenken, die daar geloovig mag eeten en drinken , die daar mag juichen: jesus ftierf voor mij! -— 't Is al voor mij volbragt op Golgothal

landman. Bijna achttien eeuwen is deze dood van jesus