is toegevoegd aan uw favorieten.

Idea fidei fratrum of Kort begrip der christelyke leer, in de euangelische broedergemeenten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de LIEFDE tot den NAASTEN. 449

Wy hebben derhalven, in opzicht op het Ryk van Chrillus, of het genade-verbond Gods met de menfehen , waarvan Jefus Chriftus de Middelaar is, en in het welke wy door 't geloof in Jefus Chriftus overgebragt worden, deeze alle te famen niet anders aan te zien dan als broeders onder elkander, die alle eenen Va« der hebben, die ook de Vader van onzen Heeren Jefus Chriftus is. Gelyk dan ook Petrus zegt:

Geloofd zy de God en Vader onzes Heeren Jefu Chrifti, die naar zyne groote barmhartigheid ons

heeft wedergebooren en door Chriftus tot

nieuwe Schepzelen gemaakt . tot eene levende

hoope, 1 Petr. ïi 3*

Zeer veele zyn de plaatzen, waarin den Geloovigen bevoolen wordt, eikanderen lief te hebben; en uit dezelven is ook te zien, hoe deze broederlyke liefde gefield moet zyn. De Heiland zeide tot zyne Discipelen:

Een nieuw gebod geeve ik u, dat gy malkanderen lief hebt, gelyk ik u lief gehad hebbe, dat ook gy malkanderen lief hebt. Hieraan zullen zy alle bekennen, dat gy myne Discipelen zyt, zoo gy Hef *de hebt onder malkanderen , Joh. 13: 34', 35. Verder: Dit is myn gebod, dat gy malkanderen lief hebt, gelykerwys ik u lief gehad hebbe, Joh. 15: 12.

Jesus Discipelen, welke de Heer, met opzicht op de genen, die in Hem zouden gelooven en zich laaten doopen, bevoolen had: Leert haar onderhouden alles wat ikubevoolen hebbe, Matth. 28:18. Scherp» ten hen daarna deze Leer van Jefus ernftig in. Petrus zegt: