Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g,| van de KERK van CHRISTUS.

nigverbcndene getrouwe Dienaars van Jefus te onder? richten, hoe zy in 'tHuis Gods, dat is, de gemeinte van Chriftus, te verkeeren en wat zy daarin in allen deelen vvaarteneemen hadden. De reine leer des Euan'geliums was 't eerfte ftuk, dat hem Paulus des te meer aanbeveelt, om dat toen reeds in de gemeenten veele menfehen opflonden, die allerhande valfche leere voor

den dag bragten, zie l Tim. i: 3 . 2, Tim. 1:

i3 . Cap. 2: 2, 15 Cap. 3: 13—. De

tweede zaak, waarop in de gemeenten ernftig aangedrongen werd, was een Heilig en Godzalig leven, overeenkomftig met het Euangelium, en de heilaanbrengende en zaligmakende genade Gods, die ons in Chrillus en door Chrillus gefchonken wordt, zie b. v.

a; 11 . Cap. 3: 4 Met een woord:

het gene Luiher zegt: Daar 't woord Gods rein en zuiver verkondigd wordt, en wy ook heilig, als kinderen Gods, daarna leeven, daar wordt de naame Gods geheiligd: dat was 't, dat men in de gemeente voor pogen hield. By eene openbaare vooi Helling liet men | 't nietbcruüen, maar men zocht het woord recht te | fnyden, en op zyn tyd een ieder zyne fpyze te gee- [ ven. Wat den Ouden, wat den Jongen, wat den Mannen, wat de vrouwen, wat den Ouderen, wat I den Kinderen, wat de Weduwen, wat de maagden , wat den Jongelingen, wat den Ouderlingen, wat den ï Diaconen, wat den Heeren. wat den dienstknechten, wat den onderdaanen, wat den armen, wat den ryken, l wat den dwaalenden, en ongefchikten — een ieder in 't byzonder voortehouden zy, dat alles wyzen deApos-1 telen, maar inzonderheid Paulus aan, niet alleen in | zyne brieven aan Timotheus en Titus, maar ook in i zyüe andere brieven aan de gemeentens,

Sluiten