Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52ft van de KERK van CHRISTUS.

de uic de Jooden, en met de uit de Heidenen verzamelde gemeencen van Chriftus onderfcheidendyk gefteld. De toe Chrillus bekeerden Jooden waren dagelyks eendragtelyk in den Tempé 1, alwaar 's morgens na negen uuren en 's namiddags na drie uuren het morgen en het avondoffer gebragt, en den daar toe verder behoorende Godsdienll gehouden werd \ en daar mede hebben zy waarichynlyk aangehouden tot de verwoefting van Jerufaleras Stad en Tempel,

Hand. 2:46. Cap at:20 .

Maar boven dien braken zy het brood van huis tot huis — dat vermoedelyk haar Avondmaal geweeft

is, 1 Cor. 10: 16. aten te famen metverheu-

ginge en eenvoudigheid des harten en preezen God, Hand. 2:46,47. In andere plaatzen, daar de Jooden hunne Synagoge en in dezelve hunne vergaderingen hadden, daar voegden zich de tot Chriftus bekeerde Jooden nog altoos by. Maar toen Paulus te Corinthen , daar hy eenen tyd lang de Synagoge bezocht en m dezelve geleerd had , betuigende dat Jefus was de Chriftus, de Mesfias, hevigen tegen-

itand vond zy wederftonden en lafterden

ging hy, na dat hy hun met nadruk zyne meening gezegd had, van hun weg, en richtte eene byzondere vergadering op in 't huis van eenen God vruchtigen man, wiens huis aan de Synagoge paalde, en zette de zelve anderhalf jaar voort, Hand. i8: i

. Te Efefen leerde hy daarna drie maanden

lang in de Synagoge: maar als fommigen verhard wierden, en ongehoorzaam waren, kwaadfpreekende van den weg des Heeren, dien hy predikte —

dat is van *t geloof in Chriftus ; week hy

van hen, en fcheidde de Discipelen — dat is, de

in Jefus naam gedooptencn tot Hem bekeerden

af, en richtte eene eigene en byzondere vergadering

atifi«

Sluiten