is toegevoegd aan uw favorieten.

Wysgeerige en heekelende reizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n VOORREDE vak des SCHRYVER.

zyn Gefiacht, waarnemen; maar zal bet hem anders voorkomen, dan kan by verfekert zyn, dat by de Bril van algemeene Dwaling op de Neus beeft.

De Toefland der Zielen die zich aan God hebben toegeweid en gegeven, bebbe ik in de boogfle Volmaaktheid gefchildert. Indien wy dezelve in alle Christenen niet ten vollen zoo vinden, zoo is let evenwel de Plicht van een ieder daar naar te Jlreven, dat hy tot de aangeweezen Graad van Volmaaktheid en Gelukzaligheid geraake, Gelyk ik dan ook verfeekert ben, dat het God, aan zulke byna geheel gezuiverde Zielen niet ontbreekt. Vaartwel myn lieve Christen.' De Geest van God, leere u beter de Tdelheid der Wereld bezeffen, dan ik het kan doen, en de Vreugde, de Troost, de Blydfchap en Heerlykheid der Godgewyde Zielen kennen!

38 E-