is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en heekelende reizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 WYSGEERIGE

my niet, en indien ik tot aardfche Dingen neigen mochte, rukcmy dan te rug, ja ruktmy veel liever uit het leven, op dat ik by u koome. Moet ik hier nog langer reizen, onderffceun, fchraag, en leid my dan, op dat ik niet ftruikelc. Leert my u alleen en niets buiten u lieven nog beminnén, dit gefchiede in u en alleen om uwentwille. Heere, hier ben ik, de Uwe ben ik, ja de Uwe tot in eeuwigheid. Gaarne wil ik alles verzaaken, indien ik U alleen mag bezitten. Myn Lighaam en myn Ziel verheugen zich in U. Ach! wanneer zal ik ingaan, voor U Aangezicht verfcheinen en het zelve zien! Neemt my op als het U behaagd, ik ben bereid: roept my Heere, wanneer, wsarheenen en.hoe gy wil: ik zal gaan, waar het U behaagt, en alles doen waar toe gy my fchikt, als uwen Geest my door de Valltrikken van de Wereld geleid. Uwe Barmhertigh<~ \i, voerc my door alle de vreefelyke Duisternisfen der Wereld, tot in het eeuwige Licht! Amen!

'einde.