Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Warden door valsch belyd, Weer raken in den ftryd, Waar na dat zy verlangen, (Ik zag ze liever hangen.)

Dit Vers heb ik gemaakt, uit overtuiging van reeds wenoten zegen, en van de nederlaag der Patriotten, Cgter met aandrang, om dezelven, nog meer en meer te bettryden, tot wering van verder onheil, waar uic wy ten deele, thans gered zyn, op dat wy niet weder jn hunne klaauwen geraaken, waarom ik hen liever zag overkomen, (ja ik zoude het zelfs kunnen doenj het geen het flot van dit vers u komt op te geven.

Nu vrage ik, myne goede i yd- en Landgenoten, of myne overtuiging niet op de beenen ftaat, wyl dat reeds zyn Pruisfifche Majesteit, zoo diep in ons Land is doorgebroken, en waarfchynelyk , over alle de plaatfe in ons gantfche Nederland , over de Patriotten zal zegenpralen. Offchoon zy zig (met dezen of geenen ydeleh waan) komen te troosten , het fchyn$ my toe, dat hun beter was, in zak en asfche zig te bekeeren, op dat ze hunne ziele, nog als ten buit uit de klaauwen des Duivels, gered mogten worden,

En dat zy zig nog troosten,is de reden, waarom ik aandring, dat ze nog meer en meer beftreëdenmoeten. werden óm in den toom te houden. Want, zy blyven hun gevoelen nog aankleeven, van hunne handen nog in des 'sPrinfen, en zynef aanhangeren bloed te \vasfchen,zoo als onlangs nog gehoord is van een zeker Dorp,'t geen twee uuren van hier legt, en welk geval (z°oze my waarheid verhaald hebben) door den Pruisfifche Heer Officier Hooger werf alhier is aangetekend, dat mosclvk die plaats nog kwalvk bekomen zal.

ZEVENDE RYMVERS.

^Ju begint 'er na te lyken,

De Prir.fen Luiden zyn verheugt, De Patriotten naar te kyken,

God geeft, dat we in eer en deugt, ' Onze vreugden mogen dryven,

ja, zoo nu t' aller ft'ond, In Gods gunfte moge^i biyven,

En leven na zyn Vreêverboud,

Sluiten