Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZE naar

voert en fleept werwaard men wil, doch dit dient met de groot/Ie voorzigtigheid te gefchiedden , want wanneer zy voelen dat de koord te fterk getrokken , en hun de keel toegeneepen worde, rukken zy die zich met geweld van den hals , en vernielen hunne leidslieden , zonder hunnen Vb rit of andere overheden in het minft te ontzien; de uitwerking van deeze hunne woede is dikwyls allervreeslykft, en deeze wederlpannigheid is het geen by hem met den eedlen naam van vryheidbeftempeld wordt.

Wat hunnen Godsdienft aanbelangt, dezelve komt, in vecie opzigten , met dien van onze Natie overeen , echter verminken zy de volmaaktheden van het Opperweezen wantfehoon zy hem als den Schepper van alles met hunnen mond belyden , willen zy hem echter niet als Opperheer van alles erkennen , maar zeggen , dat de Hecrfchappy o^er die zee , welke langs hunne oevers ftroomt , en naar dit Eiland zynen naam draagt, hun alleen toekomt.

Hunne zeden zyn voor Eilanders gelyk deezen , en voor zoo veel hun knarsbeenig hart toelaat , redelyk gefchikt ; of nu deeze ongefteldheid van hun hart de oorzaa< zy van hunne geneigdheid tot onmatig drinken van wyn

en

Sluiten