Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het WONDERLAND &c. $

te toonen gemist had. Een oogenblik geduld, zei hy , en gy zult waarfchynlyk van gedagten veranderen. Laat ons dit beminlyk paar zagtjes volgen.

Wy volgden hen langs eene galdery, welke op boogen van eene verfchillende gedaante en grootte rustede, en welker grootfte Jaaren en de kleinfte Uursn genaamd wierden. De Liefde bleef hunne leidsvrouw en beftrooide hunnen weg met bloemen; doch naauwiyks waren zy den eerften grooten boog doorgegaan, of de verblinding liet zich op het onverwagfl voor hun vinden. De Liefde, verfchrikt op het gezicht van dit fnoode monfter, nam de vlugt, en liet de gelieven aan zich zeiven en aan de verblinding o-. ver, welke den jongen man aangreep, en hem het gezicht zoodanig bedorf, dat hy van zyne lieve en beminlyke vrouw afliep, zonder haar aantezien , en eene lelyke vuile flet, welke de verblinding met zich voerde, voor zyne gemalin aanzag; deeze fchonk by zyne tedere omhelzingen ; en fchoon zyne egte vrouw zoo bekoorlyk als zyne byzit afschuwelyk was, fchoon zy bitterlyk fchreide, en al haar vermoogen in het werk ftelde, om zyne liefde weder te winnen, hy bleef voor dit alles blind en ongevoelig, en bekommerde zich niet, dat A 5 dee-

Sluiten