is toegevoegd aan uw favorieten.

Twaalf leerredenen en eenige gebeden, ten gebruike van den gemeenen man.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOP EN AVONDMAAL. ÏOjfc

en, na dat hy een heilig leven geleidt, en zyne Leer met wonderen bevestigt heeft, is hy eenen fmartelyken kruisdood voor u geftorven. Dit, myne Vrienden , is en onze duure pligt, en van de gelukkigftc gevolgen voor onzen wandel, j e z o s heeft het nodig geagt, ons ééne plegtigheid te bevelen, die ons deeze weldaaden zoude herinneren; gy moet des een naerstig gebruik maken van het Avondmaal. Zegt niet, hoe zouden wy, die overtuigt zyn van dee„ ze weldaden, ooit kunnen vergeten aan wien wy ,, die verpligt waren"? Gy toont in deezen méér degelykheid ,' dan wel kennis van het hart des Menfchen. Wat indrukken , myne goede Vrienden , hebben veelen onzer .Landgenoten, van de weldaden, die zy nu nog door den gezegenden moed onzer "Voorvaders genieten, die voor de vryneid goeden leven hebben opgezet ? Moet men , by byzonderegelegenheden , en op byzondere dagen, hen daar aan niet doen denken? En blyven echter de indrukken van tydelyke zegeningen niet, by verre de meesten, veel fterker dan die van geestelyke? Zo wel-, myne' yrienden, kende jezus de menfchelyke natuur!' Hy heeft ook , in deezen, voor ons gezorgt. Deeze Plegtigheid moet eigenaartig onzen aandagt te rug leiden tot dien nagt waar in Hy verraden -wierAt; want in dien nagt ftelde hy het Avondmaal in. Gy weet immers, dat één enkeld woord, één enkeld voorval, u zomwylen duizend dingen herinnert; wat moet er dan, by de viering deezer plegtigheid, ia Vtwe ziel opkomen?

Eerst denkt gy aan den Infteller deezer Maaltyd; aan zyn Lyden, aan zyne Leer; en gy erkent dat

gy