is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanhangzel op de historie van den heer Willem Leevend.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »30 )

hadden , ons voor elkander te verbergen —- het toeval beflond daarin , dat de Dame haar voet aan een'(teenverftuitte, waardoor haar handeenzwaa. kd fchok aan mynen arm gaf, het welk veroorzaakte dat ik myn andere hand op de haare lag, die zy

aanvatrede Ik voelde dat haar hand beefde

'.—* de rillingen gingen in de mynen over myn

hart gloeide, terwyl een eerbiedige vrees myn tong geboeid hield.

Dit wonderlyk verfchynfel optelosfen , zou gantsch onnut zyn voor hen die de verborgene eigenfchappen der ckclriciteit onbekend zyn, daar die verheven wezens, die dezelven zeggen te ver. ftaan , geene oplosfing altoos van nooden hebben : aan het buis genaderd zynde , rykte ik myne Da^ me den Paraplui over, verftoutende my , beevend, haar te kmfcben; myn kusch werd ontvangendoor eene , wier vermogen nog nimmer eenig fterveling geluktis te befchryven, vermits hy,die immerdenzelven heeft mogen fmaaken , op dat oogenblik , volftrekt van alle zyne zinnen beroofd werd : van beide zyde ontfnapte een zucht , die elkander op den weg der zuiverfte liefde ontmoetende, de beide harten wederkeerig in bezit namen; met zo veel geweld zelfs, dat ons geen meer magt overbleef als om te kunnen zeggen : „ Goeden nacht, Myn„ heer!"— , Goeden nacht, Mejuffrouw!"—. Myne t'huiswandefing was volftrekt eenzaam leen. zaam als eene gedachte , die allengs afneemende, eindelyk geheel verdwynt in de befpiegeling van

den