Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 6 )

in handen eener Commisfie, om na onderzoek te dienen van bericht, waar toe het Collegie uxeende recht te hebben, vermits het zelve alleen verantwoordlijk is voor de uitgave van alle zodanige gelden, als waar toe door het zelve ordonantie van betaling op den Rentmeester verleend wordt. Deze Commisfie voldeedt kort daarna aan dien last, en haar Rapport bij het Collegie van Hoogheemraaden gelezen zijnde, werd het zelve gefield in handen van Hoofd - Ingelanden , ten einde door het wegnemen der bezwaren, behoudens het voordeel van Rhijnlands Kasfe, Hoogheemraaden tot de voldoeninge in ftaat te ftellen, en dus doende de goede harmonie tusfchen de beide Collegien te bewaren. — Dan Hoofd-Ingelanden in plaatze van daarop aan Hoogheemraaden te berichten, bragten dit ftuk bij memo• rie ter Vergaderinge der Gedeputeerden van Ingelanden , waar door dus Hoogheemraaden buiten ftaat gefteld wierden, om over de oplosfinge van Hoofd-Ingelanden op de gemaakte bezwaren te kunnen oordelen, en alzo de voldoeninge der declaratien te bevoorderen.

De Vergadering der Gedeputeerden van Ingelanden ftelde deze ftukken in handen eener Commisfie, waar onder de Burgers J. Huy-

gem

Sluiten