Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 19.

V R IJ 11 E I D, G E L IJ K H E I D , BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke alle graaflijkheids

tollen enz., opgeheven en vernietigd worden. Gearrejleerd den 5. Maart 1795. Het eerfïe Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De provisioneels representanten van het volk van holland, allen den geenen,die deezen zullen zien of hooren . leezen, Heil en Brocderfchap! doen te weeten:

Dat wij het voor - eene van onze gewigtigfte pligr ten aanzien, fteeds bedacht te zijn, om de Commercie en Navigatie van dceze Republiek, bijzonder ook van deeze Provintie, door alle ons mogelijke middelen te bevorderen, en ten dien einde aan Neenng, Koophandel, Traficquen en Fabrieken, zoo over Zee, als langs de Rivieren, Binnenwateren, en Wegen, een gansch vrijen en onbelemmerden loop te conferveeren, of daadetijk-te bezorgen; houdende dit, zoo niet voor het eenigfte, ren minfte voor een der voornaamfte middelen, om den algemeenen bloei en welvaart van deeze w>l .eer zoo vermogende Provmtie, weder op te beuren, en aan alle handen het noodige werkte verfchaffen, waarin en waar door een_iegelijk Burger, voor zich en de zijnen, het noodig beftaan kan vinden.

Dat wij daarom niet .hebben kunnen of mogen nalaaten onzen aandacht te vestigen op de groote hindernis , welke aan de vrije Scheepvaart en vervoering van Koopwaaren wordt toegebragt, zoo door zekere

zoo-

Sluiten