Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 43- *

V R IJ H E I D, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE der ratificatie van het TractaaC van alliantie tusfchen de Franfche en deeze Republiek. Gearrejïeerd den 1. Junij 1795. Het eerfle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

provisioneele representanten van

het volk van holland, aan het Volk van Holland: Heil en Bro.edeifchap.

Ziet daar dan eindelijk de wensch van alle goeda Burgers vervuld! ziet daar de misdaadige hoop van alle. ontaarde Kinderen des Vaderlands verdweenen! Hoe ftreelend is het ons, Volk van Holland! U plegpig te kunnen afkondigen, dat het Tractaat van Alliantie, tusfchen de Franfche en deeze Republiek, op den 16. der voorleeden maand geflooten, zoo door de Nationaalc Conventie, als door alle de Bondgenooten deezer Landen, wederzijdsch is geratificeerd.

Wierden, onder het voorig beftuur. onze ketens vaster gefmeed door eene Alliantie met dat trotsch Engelsen Gouvernement, het welk ftceds ondankbaar was aan den edelmoedigen, zoo dikwerf door deeze Republiek aan de Britfche Natie verleenden, bijftand, en het welke overal de Vrijheid, als haare mededingfter, vervolgt; door eene Alliantie, waar bij men de belangens van eenige weinigen en niet van de Natie had in 't oog gehouden , gelijk de rampzalige gevolgen, helaas! van rondsom deeze verfchrikkelijke waaiheid bevestigen: Thans is onze Vrijheid bevestigd door een Verfa bond,

het volk van holland, aan het Volk van

Sluiten